مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNN

Probabilistic Neural Network

یک نوع شبکه عصبی است که احتمال عضویت یک نمونه به یک کلاس را تخمین می زند. در حقیقت نوعی شبکه است که تابع چگالی (probability density function) را تخمین می زند . از این رو به آن
PNN می گویند .

این نوع خاص شبکه عصبی مصنوعی یک دسته راه حل کلی برای مسائل دسته بندی الگوها با استفاده از احتمالات بدست آمده براساس تئوری تصمیم گیری بیز فراهم می کند.
PNN
ارسال نظر

ارسال نظر