مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ART

مخفف عبارت ART

Adaptive Resonance Theory
نظریه تشدید انطباقی (ART) توسط استفان...
TSD

مخفف عبارت TSD

Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
BLE

مخفف عبارت BLE

Bluetooth Low Energy
محصول BLE، مصرف انرژی ارتباطات بلوتوث...
MIS

مخفف عبارت MIS

Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
TPPA

مخفف عبارت TPPA

Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...