مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DCA

Dollar Cost Averaging

سرمایه گذاری مقادیر ثابت دلار در دوره های زمانی معمول بدون در نظر گرفتن قیمت دارایی.
DCA
ارسال نظر

ارسال نظر