مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VPAID

مخفف عبارت VPAID

Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کننده...
MVP

مخفف عبارت MVP

Minimum Viable Product
در روند تولید محصول، محصول حداقلی قابل...
QZSS

مخفف عبارت QZSS

Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...
AGPS

مخفف عبارت AGPS

Assisted Global Positioning System
به معنای دستیار سیستم موقعیت یاب جهانی،...