مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDT

Pacific Daylight Time

منطقه زمانی اقیانوس آرام (GMT-0700)
PDT
ارسال نظر

ارسال نظر