مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIH

مخفف عبارت BIH

Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...
DVD

مخفف عبارت DVD

Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...