مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MUFAS

Monounsaturated Fatty Acids

چربی تک‌سیرنشده یا اسید چرب تک‌سیرنشده که به صورت مخفف MUFAs نیز شناخته می‌شود، گونه‌ای از اسیدهای چرب هستند که دارای یک پیوند دوگانه در زنجیره اسید چرب خود هستند و مابقی کربن‌ها همگی با پیوند یگانه به یکدیگر متصل هستند. این مواد در دمای اتاق حالت مایع داشته و در دمای یخچال به حالت جامد یا نیمه جامد تبدیل می‌شوند. پالمیتولئیک اسید و اولئیک اسید دو نمونه از این دسته اسیدهای چرب هستند.
MUFAS
ارسال نظر

ارسال نظر