مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USPIS

United States Postal Inspection Service

سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS) سرویس اداره انتظامی وابسته به خدمات پستی آمریکا است. این اداره وظیفه برخورد با مجرمینی را دارد که به هر نحو قصد سوء استفاده از سرویس پستی، کارمندان یا خدمات پستی را داشته باشند و همچنین وظیفه مراقبت از کارمندان و مشتریان مربوط به خدمات پستی را نیز دارد.
USPIS
ارسال نظر

ارسال نظر