مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OSHA

Occupational Safety & Health Administration

اداره ايمني و بهداشت حرفه اي
OSHA
ارسال نظر

ارسال نظر