مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSPE

National Society of Professional Engineers

جامعه ملی مهندسان حرفه ای
NSPE
ارسال نظر

ارسال نظر