مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRC

The Professional Regulation Commission

کمیسیون مقررات حرفه ای

PRC یک کمیسیون سه نفری، وابسته به دفتر ریاست جمهوری فیلیپین است.
PRC
ارسال نظر

ارسال نظر