مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSU

Channel Service Unit

نوعی ارتباط برای اتصال به ترمینال یا کامپیوتر
CSU
ارسال نظر

ارسال نظر