مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LPT

Line Print Terminal

LPT (خط چاپ ترمینال) نام رابط پورت های موازی در کامپیوترهای IBM است.
LPT
ارسال نظر

ارسال نظر