مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VDT

Video Display Terminal

ترمینال نمایش ویدئوئی.
یک دستگاه ورودی و خروجی متشکل از یک صفحه نمایش و یک صفحه کلید ورودی.
VDT
ارسال نظر

ارسال نظر