مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAR

مخفف عبارت VAR

Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...
IRPGF

مخفف عبارت IRPGF

International Revolutionary Peoples Guerrilla Forces
نیروهای گریلا خلق‌های انقلابی بین‌الملل...
BEA

مخفف عبارت BEA

Book Expo America
نمایشگاه بین‌المللی کتاب آمریکا (مخفف...