مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COT

Cotangente

کتانژانت (Cot) یکی از نسبت‌های مثلثاتی است که در ریاضیات و اخترشناسی و فیزیک کاربرد فراوان دارد و در گذشته به آن ظِلّ تمام می‌گفتند.

این نسبت مثلثاتی چنین تعریف می‌شود: نسبت ضلع مجاورِ هر زاویهٔ حادّه به ضلع مقابل آن.

تابع کتانژانت تابعی متناوب با دورهٔ تناوب pi است. بی‌نهایت مجانب قائم دارد و پیوستگی ندارد.
COT
ارسال نظر

ارسال نظر