مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COS

Cosinus

کسینوس (Cos) یکی از نسبت‌های مثلثاتی است. اصطلاح قدیمی این نسبت در ریاضیات و اخترشناسی قدیم جَیب تمام بوده‌است.
COS
ارسال نظر

ارسال نظر