مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OSINT

Open Source Intelligence

داده‌هایی هستند که از منابع در دسترس همگانی گردآوری شده‌اند و در یک بافتار ارزیابی اطلاعات استفاده می‌شوند. در میان سازمان‌های اطلاعاتی به معنی آشکار و منابع در دسترس همگان است که در برابر منابع پنهان یا مخفیانه است.
OSINT
ارسال نظر

ارسال نظر