مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LBC

Living Building Challenge

ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی اند که به‌طور خاص با تفکر کاهش گازهای گل‌خانه‌ای مهندسی شده‌اند؛ بنابراین طبق تعریف یک LCB ساختمانی است که به‌طور قابل توجهی کربن کمتری نسبت به ساختمان‌های معمولی انتشار می‌دهد. هیچ محدوده‌ای برای انتشار وجود ندارد که زیر آن یک ساختمان LBC به حساب آید. اما برای اینکه واقعاً بدون تأثیر بر تغییرات آب و هوایی باشد، یک LBC باید حداقل به ۸۰٪ گاز گل‌خانه‌ای کمتری نسبت به ساختمان‌های معمولی برسد. طبق گزارش استرن بر اقتصاد تغییرات آب و هوایی انتشار گازهای ما باید ۸۰٪ نسبت به وضع کنونی کاهش یابد تا از حد توانایی طبیعی زمین برای حذف گازهای گل‌خانه‌ای از اتمسفر فراتر نرود. برای مقایسه، یک ساختمان معمولی حدود ۵۰۰۰ کیلوگرم co2 بر متر مربع در طول عمر خود تولید می‌کند (اگر چه این مقدار بر اساس نوع و مکانی پروژه بسیار متفاوت است).
LBC
ارسال نظر

ارسال نظر