مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BK

Berkelium

برکلیوم (Berkelium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Bk و عدد اتمی آن ۹۷ است.

خواص فیزیکی عنصر برکلیم:
عدد اتمی: ۹۷
جرم اتمی: ۲۴۹٫۰۷
نقطه ذوب: C°۱۰۵۰
شعاع فلزی: pm ۱۷۰
ظرفیت: ۳و۴
رنگ: متالیک
حالت استاندارد: جامد رادیو اکتیو
نام گروه: آکتینیدها
BK
ارسال نظر

ارسال نظر