مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SI

International System of Units

سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها که معمولاً با عناوین «سامانه متریک» یا «سیستم SI» شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استاندارد شده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سامانه در سال ۱۹۶۰ پایه گذاری شد.
SI
ارسال نظر

ارسال نظر