مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CC

Closed Captioning

عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها ( از جمله کنترل تلویزیون، ماهواره و...) به معنای زیرنویس می‌باشد.
CC
ارسال نظر

ارسال نظر