مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VOL

Volume

عبارت Vol عموما در کنترل‌های دستگاه ها ( از جمله کنترل تلویزیون، ضبط و...) به معنای صدا یا بلندی صدا می‌باشد.
VOL
ارسال نظر

ارسال نظر