مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف E

Empty

عبارت E در داشبورد ( درجه بنزنین ) ماشین، به معنای خالی می‌باشد.
E
ارسال نظر

ارسال نظر