مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف N

Neutral

عبارت N بر روی دنده ماشین، به معنای خلاص - خنثی می‌باشد.
N
ارسال نظر

ارسال نظر