مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف F

Full

عبارت F در داشبورد ( درجه بنزنین ) ماشین، به معنای پر یا کامل می‌باشد.
F
ارسال نظر

ارسال نظر