مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف R

Reverse

عبارت R بر روی دنده ماشین، به معنای دنده عقب می‌باشد.
R
ارسال نظر

ارسال نظر