مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RaCK

Risk-aware Consensual Kink

این سرواژه تشکیل شده از سه کلمهٔ (Risk-aware & Consensual & Kink)

Risk-aware به معنای «هشدار ریسک»: تمامی افرادی که در فعالیت مشخصی حضور دارند باید به خوبی راجع به خطرات و ریسک‌های آن آگاهی بیابند.

Consensual به معنای «مبنی بر رضایت طرفین»: در پرتو این ریسک‌ها، همه افراد دخیل، که دارای عقل سلیم نیز هستند، رضایت اولیه خود را برای شرکت در این فعالیت تأیید کنند.

Kink به معنای «رفتارهای غیرمعمول جنسی»: فعالیت مذکور می‌تواند به عنوان سکس آلترناتیو طبقه‌بندی شود.
RaCK
ارسال نظر

ارسال نظر