مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SBC

Sensotronic Brake Control

کنترل ترمز سنسوترونیک در خودرو (که با احساس شرایط ترمز کردن ، قدرت وارده را تنظیم میکند)
SBC
ارسال نظر

ارسال نظر