مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDN

Specially Designated Nationals

فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده آمریکا

( بانک‌های آمریکایی با افراد درون این لیست نمی‌توانند کار کنند و افراد آمریکایی هم دیگر نمی‌توانند با آن‌ها داد و ستد کنند )
SDN
ارسال نظر

ارسال نظر