مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DAO

Decentralized Autonomous Organization

سیستمی از قوانین سخت مدون که مشخص می کند یک سازمان غیرمتمرکز چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
DAO
ارسال نظر

ارسال نظر