مخفف کلمه IRSS


( Iranian Remote Sensing Society ) انجمن سنجش از دور ایران
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقای علم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی GIST،،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط ،
IRSS

بازگشت به صفحه قبل