مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISAMEM

The Iranian Society of Agricultural Machinery Engineering and, Mechanization

انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقای علم،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی .
- همچنین ارائه برنامه ها و پیشنهادها ی راهبردی به مسئولان سیاستگذاری کشاورزی، برنامه ریزی تحقیقات راهگشا برای مکانیزاسیون کشاورزی کشور .
ISAMEM
ارسال نظر

ارسال نظر