مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PACU

Post-Anesthesia Unit

ریکاوری (بهبودی) یا واحد مراقبت پس از بیهوشی (PACU) به منظور پایش و مراقبت از بیماران در حال بهبود از آثار فوری فیزیولوژیک بیهوشی و جراحی طراحی و مجهز شده‌است. برای ارائه خدمات مطلوب این بخش باید به امکانات مانیتورینگ و احیای بیماران مجهز باشد و به‌طور هم‌زمان باید یک محیط آرام بخش برای فرایند به هوش آمدن بیماران فراهم کند.
PACU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود