مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HTLV

Human T-Cell Lymphotrophic Viruses

ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک (HTLV-۱) یک رتروویروس RNA دار انسانی است که عامل لوسمی و لنفومای سلول‌های T در بالغین است و ممکن است در بیماری‌های دمیلیناسیون خاصی نیز شرکت کند از جمله:ضعف اسپاستیک موضعی. ژنوم این ویروس دیپلویید است که شامل دو کپی از یک آر ان آی تک رشته‌ای ویروسی است که در بدن میزبان به یک دی ان آی دورشته‌ای کپی شده که با ژنوم سلول میزبان ادغام می‌شود. در این مرحله به ویروس، پروویروس گفته می‌شود. ویروس لنفوتروپیک تی بالغین(ALTV) یک نژاد از این ویروس هاست که عمدتاً بالغین را درگیر می‌کند. ویروس لوسمی بووین (BLV) در ارتباط خیلی نزدیک با این ویروس است.
HTLV
ارسال نظر

ارسال نظر