مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPFS

InterPlanetary File System

یک پروژه منبع باز که پروتکلی برای ذخیره و دسترسی محتوا توزیع شده ایجاد می کند.
IPFS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود