مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LCP

Largest Contentful Paint

LCP به معنای مدت زمانی است که صرف می‌شود تا بزرگترین المان محتوا در صفحه، بارگزاری و رندر و در viewport به کاربر نمایش داده شود. ( از تکنیک‌های SEO )
LCP
ارسال نظر

ارسال نظر