مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACK

Acknowledgement Packet

ACK در سخت افزار شبکه، به معنای پیام تصدیق می باشد.
فرستنده با ارسال هر بسته، منتظر پیام تصدیق از طرف گیرنده می شود.
ACK
ارسال نظر

ارسال نظر