مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BMP

Bitmap

نوعی فرمت برای فایل های عکس
BMP
ارسال نظر

ارسال نظر