لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 00:08
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FEC

Forward Error Correction

نرخ تصحیح خطا.
در الکترونیک و سیستم پخش ماهواره ای به عدد کسری که جهت تصحیح خطای نسبی دریافت سیگنال و اتلاف آن است ، اطلاق میگردد.
FEC