لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:47

مخفف FEC

Forward Error Correction

نرخ تصحیح خطا.
در الکترونیک و سیستم پخش ماهواره ای به عدد کسری که جهت تصحیح خطای نسبی دریافت سیگنال و اتلاف آن است ، اطلاق میگردد.
FEC