مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف متنا

مجله تصويری نفت و انرژی

ارسال نظر
عبارت متنا، مخفف مجله تصويری نفت و انرژی است.متنا

ارسال نظر