مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف تكاب

كارخانه توليد اسناد بهادار

ارسال نظر
كارخانه توليد اسناد بهادار كه زير مجموعه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
براي اطلاع بيشتر به سايت زير مراجعه شود:
https://www.cbi.ir/page/5679.aspxتكاب

ارسال نظر