مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MAH

Mili Amper Hour

یک آمپر ساعت (یا Ah، A·h، A h) یکایی از بار الکتریکی با زیر یکاهای میلی‌آمپر ساعت (mAh) و میلی‌آمپر ثانیه (mAs) است. هر آمپر ساعت با ۳۶۰۰ کولن (آمپر ثانیه) و با بار الکتریکی گذرنده بوسیله جریان ثابت ۱ آمپر در مدت ۱ ساعت برابر است. آمپر ساعت بیشتر برای اندازه‌گیری سامانه‌های الکتروشیمی مانند آبکاری الکتریکی و باتری بکار می‌رود. میلی‌آمپر ساعت (mAh یا mA·h) که همگانی‌تر از آمپر ساعت است، یک هزارم آمپر ساعت مقدار دارد.

میلی‌آمپر ثانیه (mAs یا mA·s) یکایی برای اندازه‌گیری پرتوی ایکس بکار رونده در تصویربرداری تشخیصی و پرتودرمانی است. این کمیت با تمامی انرژی پرتوی ایکس فراوری شده بوسیله تونل با ولتاژ ثابت، متناسب است. ثابت فارادی که بار یک مول الکترون و ۲۶٫۸ آمپر ساعت برابر است. این بیشتر برای محاسبه‌های الکتروشیمی بکار می‌رود.

نکته‌ای است که آمپر ساعت یک یکای انرژی نیست.
MAH
ارسال نظر

ارسال نظر