مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MAS

Multi Agent Systems

سامانه‌های چند عامله MAS روش‌های نوینی برای حل مسایل محاسباتی و پیاده‌سازی پروژه‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای ارائه می‌دهند. از آنجا که در این گونه سامانه‌ها مجموعه‌ای متشکّل از چندین عامل سیستم را به وجود می‌آورد، دست‌یابی و نیل به اهدافی امکان پذیر می‌گردد که به وسیله سیستم‌های تک عامله میسّر نیست.
MAS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود