مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMA

Synchronous Multiplexer Add Drop

مالتی پلکسر همزمان (با قابلیت اضافه یا حذف کردن)، نوعی از سیستمهای مخابراتی
SMA
ارسال نظر

ارسال نظر