مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NLOS

No Line Of Sight

فرستنده فرکانس در مسیرهای دید غیر مستقیم (نقطه کور) کانال های مخابراتی
NLOS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود