مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AC

Abdominal Circumference

AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه گیری مهم در اواخر بارداری محسوب می‌شود. این پارامتر بیشتر اندازه و وزن جنین را نشان می دهد تا سن آن را اندازه گیری های دوره ای منظم برای نظارت بر رشد جنین مفید هستند. از این پارامتر برای تعیین زمان زایمان استفاده نمی‌شود.
AC
ارسال نظر

ارسال نظر