مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AWG

American Wire Gauge

مقیاس آمریکایی اندازه گیری سیم.
استانداردی برای اندازه گیری قطر سیم که معمولا در مدار های الکتریکی استفاده می شود.
عدد بالاتر AWG نشان دهنده کمتر بودن ضخامت رسانا می باشد.
برای سیم های برق باید اعداد پایینتر را انتخاب کرد و برای سیم های حامل سیگنال اعداد بالاتر باید انتخاب شود.
AWG
ارسال نظر

ارسال نظر