مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RDS

Radio Data System

پروتکل های ارتباطی استاندارد برای تعبیه مقدار کمی از اطلاعات دیجیتال در پخش برنامه های رادیویی متداول
RDS
ارسال نظر

ارسال نظر