مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICI

Iranian Combustion Institute

انجمن احتراق ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند. این انجمن از مدتی پیش به همت متخصصین احتراق ایران به منظور گسترش و ارتقای علم و دانش فنی سیستم‌های احتراقی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه تشکیل ‌گردیده است.
ICI
ارسال نظر

ارسال نظر